Tjänster
  Styr och övervakning

  PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom styr och övervakning under alla skeden av fastighetens livstid.
  Med vår systemförståelse kan vi bidra vid val av tekniska lösningar som bidrar positivt till både investeringskalkylen och driftskedet.

  Inför upphandling hjälper vi er med kalkyler men även att ta fram ramhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.
  I upphandlingsfasen står vi gärna till tjänst med utvärdering av anbud och även vid upphandlingsmöten med entreprenörer.
  Under genomförandet kan vi erbjuda både installationsledning och samordnad funktionskontroll.
  Vid slutförandet av en entreprenad kan vi utföra besiktningar av SBR godkänd besiktningsman inom styr och övervakning

  Efter färdigställandet finns ökande krav på redovisning av energianvändning har gjort att styrsystemet blivit en allt viktigare del av byggnadens installationer.
  Med större kontroll på fastighetens tekniska system genom övervakning, mätning, loggning kan byggnadens olika tekniska system följas upp,
  så att fastighetens olika vvs-tekniska system blir enklare att energieffektivisera och där driftavvikelser kan identifieras.
  Därmed undviks fel som i många fall leder till missnöjda hyresgäster och stora merkostnader i form av ökad driftenergi.

  Kontakt: styr@pqr.se